Tổ chức bảo trợ trẻ em UNICEF hợp tác cải cách Tư pháp cho người chưa thành niên

UNICEF là tổ chức đi đầu trong việc bảo trợ trẻ em, hỗ trợ cải cách tư pháp cho người chưa thành niên. Ở Việt Nam, chúng tôi thúc đẩy tiếp cận tư pháp bình đẳng cho mọi trẻ em chứ không chỉ dừng lại ở trẻ em vi phạm pháp luật.

Child justice
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung