Tư pháp cho vị thành niên

UNICEF là tổ chức đi đầu trong việc hỗ trợ cải cách tư pháp người chưa thành niên. Ở Việt Nam, chúng tôi thúc đẩy tiếp cận tư pháp bình đẳng cho mọi trẻ em chứ không chỉ dừng lại ở trẻ em vi phạm pháp luật.

Child justice
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung