Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới 2007

Author: UNICEF
Price: Miễn phí
No. of pages:
Publication date: 11/12/2006
Publisher: UNICEF
Languages: Tiếng Anh
ISBN: N/A
Sales no.: N/A

Available in the following formats:
(Note title and ISBN before ordering.)
[PDF]

 

 

 

 

Xem thêm thông tin

Công cụ cho các cơ quan truyền thông bao gồm một báo cáo đầy đủ bằng file PDF có thể tải trực tuyến từ địa chỉ: www.unicef.org/sowc07/press/

Một tập hợp đa truyền thông bao gồm:
• Thông cáo báo chí
• Những chủ đề chính
• Các câu chuyện minh họa
• Băng video và tài liệu nghe nhìn

Xin mời xem thêm ở trang web: www.unicef.org


unite for children