Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

Tuyên bố của Hội Quốc liên về quyền trẻ em (1924)
Theo Tuyên bố hiện thời về quyền trẻ em, tất cả đàn ông và phụ nữ của mọi dân tộc có trách nhiệm tạo cho trẻ em nhiều điều tốt đẹp nhất, tuyên bố và chấp nhận đó là nhiệm vụ của mình, vượt lên mọi sự quan tâm về chủng tộc, quốc tịch và nòi giống

Tuyên bố của LHQ về Quyền Trẻ em (1959)
Các quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc, trong Hiến chương của mình, đã tái khẳng định những quyền con người cơ bản, trong việc tôn trọng nhân phẩm và giá trị của con người, đã quyết định thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống tốt đẹp hơn với nền tự do hơn

Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em (1989)
Công ước của LHQ về quyền Trẻ em, văn kiện được ra đời năm 1989 do các đại hội đồng của LHQ soạn thảo

Nghị định không bắt buộc của Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em về việc sử dụng trẻ em tham gia quân sự
NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRẺ EM TRONG XUNG ĐỘT VŨ TRANG BỔ SUNG CHO CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM

Nghị định không bắt buộc của Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em về buôn bán mại dâm
NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC VỀ BUÔN BÁN TRẺ EM, MẠI DÂM TRẺ EM VÀ VĂN HÓA PHẨM KHIÊU DÂM TRẺ EM BỔ SUNG CHO CÔNG ỨƠC VỀ QUYỀN TRẺ EM

 

 
unite for children