Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Cần xây dựng Hiến pháp phù hợp hơn với trẻ em - quan điểm của UNICEF

Việc sửa đổi Hiến pháp năm 19921 tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh hệ thống pháp quyền, thúc đẩy quyền con người, đảm bảo công bằng xã hội và tăng cường sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Mặc dù bản Dự thảo Hiến pháp hiện tại đã đưa ra nhiều thay đổi tích cực, UNICEF tin rằng bản dự thảo này vẫn có thể được cải thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của một phần ba dân số quốc gia - đó là trẻ em.

Sứ mệnh của UNICEF là vận động bảo vệ các quyền của trẻ em, giúp các em đáp ứng các nhu cầu cơ bản, và tạo cơ hội để các em được phát huy hết tiềm năng của mình. Các hoạt động của UNICEF được định hướng bởi các điều khoản và nguyên tắc của Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em (CRC). UNICEF có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các Quốc gia thể hiện các quyền của trẻ em trong Hiến pháp.

Nhấn vào đây để tải bản Quan điểm của UNICEF bằng Tiếng Việt

 

 
unite for children