Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Nghiên cứu định tính về trẻ khuyết tật tại An Giang và Đồng Nai - 2011

Báo cáo nghiên cứu về Kiến thức, Thái độ, và Thực hành (KAP) về vấn đền hòa nhập xã hội cho trẻ khuyết tật (TKT) được UNICEF Việt Nam hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Nhóm nghiên cứu xin bày tỏ lòng biết ơn đến các tổ chức và cá nhân đã cung cấp hỗ trợ trong suốt quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn Bà Lieve Sabble, Bà Nguyễn Tố Trân và Bà Phạm Tuyết Mai, cũng như các thành viên khác của nhóm công tác về trẻ khuyết tật của văn phòng UNICEF Việt Nam đã cung cấp các nhận xét và sửa đổi đúng hạn để cải thiện nội dung của báo cáo và hỗ trợ tại thực địa ở hai tỉnh Đồng Nai và An Giang.

Các nhà lãnh đạo cấp tỉnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nghiên cứu vì họ đã giúp tổ chức toàn bộ các cuộc họp và gặp gỡ với các nhóm đối tượng nghiên cứu, đồng thời họ cũng rất tích cực chia sẻ hiểu biết và nhận xét về hiện trạng trẻ khuyết tật tại các tỉnh. Họ cũng đã đích thân tham gia với đoàn nghiên cứu để thu thập dữ liệu ở thực địa, điều này đã đảm bảo sự trôi chảy trong việc tiếp cận với các đối tượng nghiên cứu ở tất cả các nơi đoàn đến nghiên cứu. Các lãnh đạo địa phương chủ chốt mà đoàn nghiên cứu đã gặp gỡ là Ông Thành, Ông Huề, và các cộng sự công tác tại trung tâm bảo trợ xã hội tại Đồng Nai; Ông Nghĩa và các đồng nghiệp tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Anh Giang. Bên cạnh đó, báo cáo nghiên cứu này sẽ không thể hoàn thiện nếu không có sự nỗ lực và tham gia tích cực của các thành viên trong nhóm nghiên cứu, các đối tượng tham gia nghiên cứu, và các cán bộ công tác tại các cơ quan chính phủ và phi chính phủ (NGOs) những người mà tên không liệt kê dưới đây.

Tải bản Tiếng Việt tại đây

 

 
unite for children