Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Phân tích tình hình trẻ em tỉnh Điện Biên

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Tỉnh Bạn Hữu là một phần của Chương trình Hợp tác Quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICE F) chu kỳ 2006-2011. Ấn phẩm là sự hợp tác giữa Tỉnh Điện Biên và UNICE F Việt Nam.

Nghiên cứu do nhóm tư vấn gồm hai tư vấn là Edwin Shanks và Dương Quốc Hùng hoàn thành.

Kết quả nghiên cứu thu được từ nhiều cuộc tham vấn sâu rộng với địa phương trong suốt quá trình nghiên cứu thực địa vào tháng 9 năm 2009 và tại hội thảo tham vấn tại Điện Biên vào tháng 9 năm 2010. Báo cáo đã nhận được góp ý từ các chuyên gia của các Sở, ban ngành có liên quan của tỉnh bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Cục Thống kê, Sở Tài chính, Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Hội Phụ nữ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Nước và Vệ sinh Nông thôn, Ủy ban Dân tộc, đại diện của các huyện Điện Biên, Tủa Chùa và Tuần Giáo cùng đại diện của các xã Thanh Xương, Quài Nưa và Mường Bang.

Các cán bộ UNICE F Việt Nam chịu trách nhiệm rà soát và hiệu chỉnh báo cáo.

Tỉnh Điện Biên và UNICE F Việt Nam xin trân trọng cảm ơn tất cả những người đã đóng góp vào bản báo cáo này.

Tải toàn văn bản báo cáo Tiếng Việt tại đây

 

 
unite for children