Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH: Nghiên cứu thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ Tạo cơ hội học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc khác nhau, nhiều nhóm dân tộc có ngôn ngữ riêng và sống ở các vùng xa xôi, kinh tế chậm phát triển. Tổng số người dân tộc thiểu số (DTTS) khoảng 11 triệu, chiếm 13% trong tổng số 85,8 triệu dân số cả nước. Ngôn ngữ giảng dạy chính trong nhà trường là tiếng Việt và tất cả trẻ em DTTS đều được dạy bằng tiếng Việt. Điều này đã tạo nên một “rào cản về ngôn ngữ” đối với nhiều học sinh DTTS, nhiều em có khả năng tiếng Việt hạn chế hoặc một số em không biết một chút tiếng Việt nào.

Nhấn chuột vào đây để tải bản tóm tắt chương trình

 

 
unite for children