Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Nhận con nuôi từ Việt Nam: Những phát hiện và khuyến nghị của Nhóm chuyên gia đánh giá

"Báo cáo "Nhận con nuôi ở Việt Nam: Các phát hiện và khuyến nghị từ một đánh giá" là kết quả của một đánh giá độc lập do UNICEF  Việt  Nam và Vụ Con Nuôi thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam yêu cầu thực hiện năm 2009. Đánh giá này do tổ chức Dịch vụ Xã hội Quốc tế (ISS)thực hiện. Các mục tiêu chính của đánh giá là: (1) xác định và nêu những vấn đề liên quan đến quy trình nhận con nuôi trong nước và nước ngoài nhằm mục đích hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham gia Công ước Lahay 1993 về Nuôi con nuôi quốc tế; và (2) Xem xét dự thảo Luật Nuôi Con nuôi mới và đưa ra đề xuất thay đổi cần thiết để thực hiện tốt và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Tải báo cáo bằng Tiếng Việt tải đây

 

 
unite for children