Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt Nam: Đánh giá pháp luật và chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam

Xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em việt nam: Đánh giá pháp luật và chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam
Author: UNICEF Việt Nam
Price: N/A
No. of pages:
Publication date: 2009
Publisher: Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
Languages: Tiếng Anh và Tiếng Việt
ISBN: N/A
Sales no.: N/A

Available in the following formats:
(Note title and ISBN before ordering.)
[PDF]

 

 
unite for children