Ấn phẩm

Ấn phẩm

Công ước của LHQ về quyền Trẻ em và các văn kiện khác

 

Bảo đảm các quyền của trẻ em bản địa

Author: UNICEF Innocenti Research Centre
Price: N/A
No. of pages:
Publication date: 03/2004
Publisher:
Languages: Tiếng Anh
ISBN: 1028-3528
Sales no.: N/A

Available in the following formats:
(Note title and ISBN before ordering.)
[PDF]

 

 

 

 

Thông tin tham khảo

Trung tâm Nghiên cứu Innocenti UNICEF
Trung tâm nghiên cứu Innocenti UNICEF chịu trách nhiệm về các nghiên cứu chính nhằm cải thiện những hiểu biết của quốc tế về các vấn đề liên quan tới các quyền của trẻ em.
unite for children