Quyên góp vì Trẻ em trong thời kỳ đại dịch COVID-19

Cùng nhau TÁI HIỆN một thế giới công bằng hơn cho mọi trẻ em.

UNICEF Viet Nam
Together we must REIMAGINE a fairer world for every child.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung