Phát triển trẻ thơ toàn diện

UNICEF đang đi tiên phong trong việc đẩy mạnh chương trình Phát triển Tuổi thơ Toàn diện ở Việt Nam, một cách tiếp cận sáng tạo và vòng đời giúp trẻ khỏe mạnh, sẵn sàng học hỏi và phát triển mạnh mẽ.

Integrated Early Childhood Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung