Phát triển công tác xã hội

Nhân viên công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em, cả trong hoạt động ngăn chặn và ứng phó với bạo lực.

Social Work Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Vấn đề

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, Việt Nam ngày càng phải đối mặt với những thách thức phức tạp liên quan đến trẻ em. Để ứng phó với tình hình này, chính phủ ưu tiên phát triển nghề công tác xã hội cùng UNICEF đi đầu trong việc vận động và hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ nhằm đảm bảo Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu quyết tâm là xây dựng được trung tâm dịch vụ công tác xã hội cho 713 huyện và thị trấn vào năm 2020.

"Việc thiếu nhân viên công tác xã hội được đào tạo đã hạn chế chất lượng dịch vụ cung cấp cho trẻ em có nhu cầu."

Việc xây dựng các trung tâm dịch vụ công tác xã hội như vậy và giới thiệu dịch vụ công tác xã hội tại 80% bệnh viện tuyến trung ương và 30% bệnh viện tuyến tỉnh đã có tiến bộ, tuy nhiên, việc thiếu nhân viên công tác xã hội được đào tạo bài bản đã hạn chế chất lượng dịch vụ cung cấp cho trẻ em có nhu cầu. Tình trạng này đặc biệt đúng đối với trẻ em bị bạo hành, bóc lột, xao nhãng, khuyết tật, sử dụng ma túy hoặc vi phạm pháp luật.

 

Giải pháp

Trên cơ sở pháp lý cơ bản, UNICEF đang nỗ lực để công nhận công tác xã hội là một nghề hợp pháp nhằm đảm bảo các trung tâm được trang bị đầy đủ nhân sự và nhân viên công tác xã hội tiếp cận được nhóm trẻ em dễ bị tổn thương trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tư pháp và phúc lợi xã hội.

"Lồng ghép công tác xã hội vào các luật và chính sách có liên quan để đảm bảo bảo vệ quyền trẻ em."

Khi hỗ trợ xây dựng một lực lượng làm công tác xã hội và hệ thống dịch vụ hiệu quả được củng cố bởi mô hình sáng tạo và chiến lược nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của trẻ em và gia đình, chúng tôi cũng phối hợp với chính phủ và các nhà hoạch định chính sách để xây dựng luật nghề công tác xã hội. Luật này sẽ xác định vai trò và chức năng của nhân viên xã hội và cho phép lồng ghép công tác xã hội vào luật và chính sách liên quan để đảm bảo bảo vệ quyền trẻ em.