Phát triển công tác xã hội

Nhân viên công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ trẻ em, cả trong hoạt động ngăn chặn và ứng phó với bạo lực.

Social Work Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung