Tổng quan

Trưởng Đại Diện

Vài nét về Việt Nam

Việt Nam các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

UNICEF và Việt Nam

 

UNICEF và Việt Nam

Việt Nam và UNICEF có lịch sử hợp tác lâu dài và tin tưởng lẫn nhau. Sau ngày Việt Nam thống nhất năm 1975, UNICEF đã triển khai một chương trình hợp tác trên toàn quốc nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ em Việt Nam. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em vào năm 1990. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế - xã hội, cũng như những kết quả rất ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đã có ảnh hưởng tích cực tới trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam.

Tuy nhiên sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội và hiện đại hóa cũng đặt ra những thách thức không lường trước được, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em. Chênh lệch giữa các dân tộc, giữa các vùng miền khác nhau ngày càng lớn. Năm 2008, theo phương pháp tiếp cận đa chiều đối với nghèo ở trẻ em thì ước tính cứ 3 trẻ em lại có 1 em nghèo. Việt Nam đang tiến tới trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình và  UNICEF sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và chính quyền các cấp thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo rằng trẻ em thiệt thòi không bị quên lãng và  tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực thực hiện quyền trẻ em.

Kể từ những ngày đầu tiên UNICEF có mặt tại Việt Nam cho tới nay, chương trình hợp tác giữa UNICEF và Việt Nam đã chuyển hướng từ hoạt động ứng phó khẩn cấp và tái thiết sang đáp ứng các nhu cầu cơ bản về y tế và giáo dục. Hiện nay chương trình hợp tác của UNICEF tập trung vào cải thiện các dịch vụ xã hội và hỗ trợ xây dựng chính sách phù hợp và khung pháp lý hiệu quả để đảm bảo mỗi em trong 30 triệu trẻ em Việt Nam, gái cũng như trai có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Đánh giá và hỗ trợ thực hiện:

Hiện nay, xuyên suốt toàn bộ chương trình hợp tác của mình, UNICEF đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách, cải cách luật pháp và cải thiện các dịch vụ xã hội. Chiến lược quan trọng mà UNICEF áp dụng trong việc giúp đỡ trẻ em Việt Nam bao gồm nâng cao năng lực trong lĩnh vực xây dựng luật pháp liên quan đến trẻ em, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và nâng cao chất lượng số liệu cũng như cách sử dụng số liệu.

Các sáng kiến được thực hiện thông qua Chương trình Tỉnh Bạn hữu Trẻ em đang được tiến hành tại sáu tỉnh ở Việt Nam đã đáp ứng một cách toàn diện các nhu cầu về nhiều mặt của trẻ em. Kết hợp cả các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, sống còn và phát triển của trẻ em thành một chương trình duy nhất - bao gồm các hợp phần hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nước và vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ trẻ em và chính sách xã hội - đã cho thấy hiệu quả của các dịch vụ tổng hợp và thông qua đó đã giúp nâng cao năng lực cho địa phương trong việc cung cấp các dịch vụ đó. Thực tiễn từ các hoạt động dự án đã giúp cung cấp thông tin tốt hơn để UNICEF tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng một khuôn khổ pháp lý trong việc thực hiện quyền trẻ em.

Sáng kiến Một Liên hợp quốc

Trong khuôn khổ Sáng kiến Một Liên Hợp quốc tại Việt Nam bắt đầu vào năm  2006, UNICEF đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam trong việc thực hiện các chương trình, dự án nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho trẻ em. Theo Một kế hoạch chung, UNICEF đảm bảo rằng các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ quan tâm đến những ảnh hưởng và tác động đối với trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện các hoạt động của mình. Đồng thời với việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam, UNICEF cũng đảm bảo rằng các vấn đề của trẻ em được lồng ghép vào các hoạt động của các tổ chức Liên hợp quốc khác, kết hợp tối đa các nguồn lực cho trẻ em và đặt trẻ em vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Chú thích

[1] Ban chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương (2010) Kết quả điều tra mẫu mở rộng của Tổng Điều tra Dân số Việt Nam
[2] UNICEF (2011) Tình hình trẻ em Thế giới 2011
[3] Bộ Y tế (2010) Niên giám Thống kê Y tế 2008
[4] Viện Dinh Dưỡng (2010). Báo cáo Giám sát Dinh Dưỡng 2009
[5] Tổng cục Thống kê (2007). Báo cáo Điều tra Ngành Đa chỉ số của Việt nam năm 2006
[6] Viện Dinh Dưỡng(2010). Điều tra Dinh dưỡng Quốc gia 2009
[7] Bộ Y tế (2010) 20 năm phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
[8] Bộ LĐTBXH (2009). Các số liệu về trẻ em Việt Nam 2008 - 2009

 

 
unite for children