Những câu chuyện thành công của vắc-xin COVID-19

Tìm hiểu một số quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 gia tăng nhanh chóng.

UNICEF
Lò Thị Sơn bế con gái và giấy chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19
UNICEF Việt Nam\Nguyễn Trọng Giáp