Đào Thị Hồng Quyên - Sức mạnh của truyền tải đam mê

nữ giáo viên tiên phong về mô hình giáo dục STEM tại Việt Nam

Trần Phương Anh - UNICEF Việt Nam
Giáo viên người dân tộc thiểu số giới thiệu bài học cho học sinh bằng máy tính bảng. Thu hẹp khoảng cách số là điều cần thiết đối với học sinh ở vùng sâu, vùng xa.
UNICEF Việt Nam
10 Tháng 1 2024