8 xu hướng sẽ tác động tới trẻ em trong năm 2023

Dự kiến một chuỗi các cuộc khủng hoảng liên kết với nhau sẽ gây tác động to lớn tới trẻ em trong năm 2023

UNICEF
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại Manantantely, Madagascar, cô gái Mija Anjarasoa 17 tuổi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Cô là học viên tham gia chương trình “lớp học bổ trợ” ở Cao đẳng Giáo dục Tổng hợp Soanierana với khát vọng trở thành một nhân viên hộ sinh.
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại Manantantely, Madagascar, cô gái Mija Anjarasoa 17 tuổi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Cô là học viên tham gia chương trình “lớp học bổ trợ” ở Cao đẳng Giáo dục Tổng hợp Soanierana với khát vọng trở thành một nhân viên hộ
07 Tháng 2 2023