Nghiên cứu và Báo cáo

Công việc của UNICEF dựa trên thu thập dữ liệu thực tế, nghiên cứu chặt chẽ và phân tích thấu đáo.

Research and Reports
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung