Nước sạch & vệ sinh

Nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản và thực hành vệ sinh tốt là điều cần thiết cho sự sống còn và phát triển của trẻ em ở Việt Nam.

Clean water, basic toilets and good hygiene practices are essential for the survival and development of children in Viet Nam.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung