Năm cơ hội cần nắm bắt ngay bây giờ vì quyền lợi của trẻ em

Thư ngỏ từ Giám đốc Điều hành UNICEF

Bà Henrietta Fore - Giám đốc Điều hành UNICEF
Năm cơ hội cần nắm bắt ngay bây giờ vì quyền lợi của trẻ em
UNICEF