Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Lễ phát động Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tại Ninh Thuận 2007

Lễ phát động Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tại Ninh Thuận 2007

Cuộc thi vẽ trong lễ phát động dành cho trẻ em

 

 

 
unite for children