Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Liên hệ báo chí

Cần thêm thông tin xin liên hệ:

  • Ông Louis Vigneault-Dubois, UNICEF Việt Nam +84-4-38500241 ; +84-966539673 ; lvigneault@unicef.org
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, UNICEF Việt Nam, 84-4-38500225; +84-904154678; ntthuong@unicef.org

 

 

 
unite for children