Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Cần xây dựng Hiến pháp phù hợp hơn với trẻ em - quan điểm của UNICEF

© UN Viet Nam\Zurijeta\Shutterstock.com
Một nhóm trẻ em đang vui chơi trên thảo nguyên trong buổi hoàng hôn mùa hè.

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2013 – Trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp, hôm nay UNICEF công bố tài liệu “Xây dựng Hiến pháp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em Việt Nam" để thể hiện quan điểm của mình.

Bà Lotta Sylwander, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam khẳng định “Việc thể hiện Quyền trẻ em trong Hiến pháp của Việt Nam là cần thiết. Các cuộc tham vấn với công chúng được tổ chức xung quanh vấn đề cải cách hiến pháp là cơ hội lớn để đảm bảo Hiến pháp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi người dân đặc biệt là của 1/3 dân số quốc gia – đó là trẻ em".

Tài liệu này nhằm nhằm cung cấp thông tin phục vụ quá trình thảo luận và ra quyết định về nội dung bản Hiến pháp sửa đổi bằng cách nhấn mạnh mối quan ngại của UNICEF cho việc bảo vệ và thúc đẩy hơn nữa quyền trẻ em trong quá trình cải cách hiến pháp tại Việt Nam. Tài liệu đưa ra những khuyến nghị đã được xem xét một cách cẩn thận để đảm bảo bản Hiến pháp sửa đổi phù hợp với các quy chuẩn quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn.

Với nghĩa vụ quốc tế của mình và căn cứ vào những kinh nghiệm tốt trên thế giới về việc hiện thực hóa quyền trẻ em, UNICEF đề xuất Quốc Hội Việt Nam xem xét các cách thức để thể hiện quyền trẻ em mạnh mẽ hơn trong bản Hiến pháp sửa đổi:

Ví dụ: hai khái niệm về trẻ em (áp dụng cho người dưới 16 tuổi) và người chưa thành niên (áp dụng cho người dưới 18 tuổi) hiện đang được sử dụng trong các văn bản pháp luật của Việt Nam có thể gây nhầm lẫn và tạo ra nhiều mức độ bảo vệ khác nhau đối với người dưới 18 tuổi. Vì vậy, những người từ 16 đến dưới 18 tuổi có thể lâm vào tình trạng dễ bị tổn thương hoặc nguy hại, như tảo hôn, không được bảo vệ khỏi các hình thức xâm hại bóc lột hoặc bạo lực. Vì lý do này, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị Hiến pháp xác định độ tuổi của trẻ em là đến 18 tuổi. Điều này hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế bao gồm cả các Nghị định thư không bắt buộc của CƯQTE.

UNICEF tin tưởng rằng bốn nguyên tắc chỉ đạo của Công ước Quyền trẻ em cần được đưa vào Hiến pháp. Các nguyên tắc này bao gồm a) không phân biệt đối xử, b) vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, c) quyền được sinh tồn và phát triển và d) tôn trọng ý kiến của trẻ em. Cả bốn nguyên tắc cơ bản này có mối liên hệ mật thiết với nhau và là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các quyền của trẻ em, đồng thời đó cũng là nền tảng để Chính phủ cụ thể hóa các cam kết của mình đối với quyền trẻ em.

Ngoài những nguyên tắc chỉ đạo của CƯQTE, UNICEF cũng xem xét một số quyền cụ thể trong Công ước phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và đề xuất cải thiện hơn nữa bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi nhất là đối với các vấn đề như: quyền về giáo dục, quyền về sức khỏe, quyền của trẻ em khuyết tật; quyền được khai sinh và quốc tịch, tư pháp vị thành niên, quyền nghỉ ngơi và vui chơi.

Quan điểm trên được UNICEF và các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhất trí cao.

Bà Lotta Sylwander nói thêm "Theo cách thức truyền thống, các quyền và lợi ích của trẻ em thường được giải quyết hay quyết định bởi những người nắm giữ quyền lực. Việc sửa đổi Hiến pháp tạo cơ hội cho người dân Việt Nam đưa vào văn bản luật tối cao này những nguyên tắc và giá trị cơ bản về trẻ em".

Việt Nam đã phê chuẩn nhiều Công ước Điều ước quốc tế, trong đó Công ước Quyền trẻ em và Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt Đối xử đối với phụ nữ là hai công ước liên quan trực tiếp đến trẻ em. Điều 4 của Công ước Quyền trẻ em yêu cầu các quốc gia thành viên phải “thực hiện mọi biện pháp bao gồm lập pháp, hành chính và các biện pháp khác để thực hiện các quyền đã được công nhận.” Do đó, Hiến pháp của một quốc gia là nền tảng để quy định các quy chuẩn và biện pháp phù hợp nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quyền trẻ em.

Nhấn vào đây để tải bản Quan điểm của UNICEF bằng Tiếng Việt

UNICEF
UNICEF hoạt động tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ giúp trẻ em tồn tại và phát triển từ tuổi ấu thơ cho đến khi trưởng thành. UNICEF là nhà cung cấp vắc-xin lớn nhất thế giới cho các nước đang phát triển, UNICEF hỗ trợ sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em, nước và vệ sinh môi trường, chất lượng giáo dục cơ bản cho mọi trẻ em trai và trẻ em gái, và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, bóc lột, và AIDS. UNICEF được tài trợ hoàn toàn bởi sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức và chính phủ. Để biết thêm thông tin về UNICEF và hãy truy cập trang web www.unicef.org/vietnam hoặc trên Facebook: www.facebook.com/unicefvietnam

Để biết thâm thông tin, hãy liên hệ:

  • Sandra Bisin, Trưởng phòng truyền thông, UNICEF Vệt Nam, (84-9) 7276-5050, sbisin@unicef.org
  • Nguyễn Thị Thanh Hương, Chuyên gia truyền thông, UNICEF Việt Nam, ntthuong@unicef.org

 

 
unite for children