Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Hội nghị chia sẻ kết quả nghiên cứu về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại tại một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Trẻ em gái và trai đều có nguy cơ bị buôn bán xuyên biên giới, quốc tế và ở trong nước nhằm mục đích tình dục. Trẻ em thường bị buôn bán vì mục đích thương mại với các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam. © UN Việt Nam\shutterstock70173970\ZouZou

Ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với UNICEF tổ chức "Hội nghị chia sẻ kết quả nghiên cứu về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại tại một số tỉnh, thành phố Việt Nam".

Nghiên cứu tình hình bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại (CSEC) ở một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về ảnh hưởng, bản chất và xu hướng về nhằm hỗ trợ các hành động trong tương lai để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của tình trạng này.

Phát biểu tại Hội thảo chia sẻ kết quả của điều tra, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm nói: "Nghiên cứu về tình trạng bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại ở một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UNICEF. Những thông tin thu thập được từ nghiên cứu này sẽ được sử dụng cho các cơ quan liên quan trong việc định hướng nghiên cứu, xây dựng các chính sách về phòng ngừa tình trạng bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại ở Việt Nam".

Nghiên cứu thực địa được thực hiện tại 5 tỉnh trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam gồm: Hà Nội, Lào Cai, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Thông tin định tính được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn và thảo luận nhóm với 566 người cung cấp thông tin, 114 trẻ em, trong đó 51 em là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại.

Các kết quả chính của cuộc nghiên cứu

Thực tế cho thấy có một số hình thức của CSEC gồm mại dâm trẻ em, buôn bán trẻ em vì mục đích tình dục, du lịch tình dục trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em đang xảy ra ở Việt Nam.

Không chỉ là trẻ em gái, tham gia hoạt động mại dâm còn có cả trẻ em trai và so với năm năm trước đây, trẻ em tham gia mại dâm ở độ tuổi nhỏ hơn.

Trẻ em gái và trai đều có nguy cơ bị buôn bán xuyên biên giới, quốc tế và ở trong nước nhằm mục đích tình dục. Trẻ em thường bị buôn bán vì mục đích thương mại với các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam.

Có nhiều trường hợp trẻ em trai và gái là nạn nhân của người nước ngoài phạm tội tình dục với trẻ em ở Việt Nam và bị bóc lột thông qua hoạt động khiêu dâm vì mục đích thương mại.

Trẻ em là nạn nhân của bóc lột tình dục vì mục đích thương mại có nguy cơ cao bị nhiễm HIV và các bệnh qua đường tình dục; sử dụng ma túy vừa là nguy cơ dẫn đến nạn bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại, vừa là hậu quả của nạn bóc lột này.

Ảnh hưởng của nạn bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại còn nhiều hơn cả những mối nguy hại/tổn thương trước mắt và lâu dài của trẻ em, nó ảnh hưởng cả gia đình, cộng đồng của các em và xã hội bên ngoài.

Ông Jesper Moller, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho rằng: "Trẻ em là nạn nhân của mại dâm, buôn bán và khiêu dâm có những trải nghiệm và nhu cầu được bảo vệ khác với người lớn làm mại dâm, bị buôn bán hoặc các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác. Nếu không có một chiến lược về chính sách, các mục tiêu có thể đo lường được và ngân sách phù hợp thì nguy cơ bóc lột trẻ em vì mục đích thương mại không những tồn tại dai dẳng mà còn có thể tăng lên trong các năm tới".

Khuyến nghị chính của nghiên cứu

Nghiên cứu đã đề xuất các khuyến nghị với năm chủ đề chính về khung chính sách, sự phối hợp, hệ thống luật pháp, hệ thống an sinh xã hội và hệ thống thay đổi hành vi xã hội nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nạn bóc lột tình dục vì mục đích thương mại.

Thúc đẩy việc hợp tác và phối hợp quốc gia, khu vực và quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với nạn bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại.

Xây dựng hệ thống thu thập thông tin và hệ thống giám sát, đánh giá về thực trạng CSEC.

Nâng cao tuyên truyền, giáo dục và ý thức về CSEC.

Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường khung pháp luật và thi hành pháp luật

Tăng cường năng lực cho cán bộ của các bộ, ngành được giao nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người; thúc đẩy tái hòa nhập và hồi phục có chất lượng; tăng cường sự tham gia của trẻ em.

Các khuyến nghị nêu trong báo cáo này không chỉ đã xác định một lộ trình hành động có bước đi cụ thể, huy động một hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết trong việc bảo vệ đặc biệt đối với trẻ em là nạn nhân, mà còn đề xuất vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể trong nước, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan của liên hợp quốc, cá nhân, cộng đồng và gia đình trong nỗ lực thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó với nạn bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Tel: 0439342033; Email: phongchinhsach05@gmail.com;
  • UNICEF Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hà, Phòng Bảo vệ trẻ em, Tel0439428861; Email: ntha@unicef.org

 

 
unite for children