Trung tâm báo chí

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ báo chí

 

Thông cáo báo chí chung giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Về việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia toàn diện đầu tiên về bảo vệ trẻ em

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011 - Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế và tiến bộ xã hội ấn tượng, nhưng Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những vấn đề bảo vệ trẻ em ngày càng phức tạp. Cả nước có hơn 1,6 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nếu tính cả những nhóm trẻ em yếu thế khác như trẻ em là nạn nhân bị buôn bán, bắt cóc; trẻ em bị ngược đãi, bạo lực; trẻ em bị tai nạn thương tích; trẻ em sống trong các gia đình nghèo, thì tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là khoảng 4,3 triệu em, chiếm 18% tổng số trẻ em của cả nước. Để giải quyết vấn đề này, ngày 22 tháng 2 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 267/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015.

Quá trình xây dựng Chương trình quốc gia này trong những năm qua đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, địa phương; từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các tổ chức quốc tế khác.

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em được phê duyệt thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chương trình này là định hướng và kim chỉ nam cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong 5 năm tới. Việc thực hiện tốt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ góp phần tạo ra một môi trường an toàn và thân thiện cho trẻ em, phòng ngừa và chấm dứt các nguy cơ xâm hại trẻ em. Chương trình này sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phục hồi và tái hòa nhập kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và bóc lột. Các Bộ, ngành liên quan và các địa phương cần phải xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Chương trình quốc gia hướng tới tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại và bóc lột, trẻ em và người chưa thành niên (từ 16 đến 18 tuổi) vi phạm pháp luật và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em nhằm mục tiêu  (1) Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,5% tổng số trẻ em; (2) 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; (3) 70% trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và (4) đến năm 2015, 50% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Tổng ngân sách dành cho Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em là 1.755,5 tỉ đồng. Dự kiến ngân sách trung ương là 913,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 742 tỷ đồng, vốn viện trợ quốc tế là 70 tỷ đồng, vốn huy động từ xã hội, cộng đồng và các nhuồn vốn hợp pháp khác là 30 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện trong phạm vi cả nước; ưu tiên địa phương có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

“Chúng tôi hoan nghênh Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một quyết định quan trọng và cam kết ngân sách mạnh mẽ cho Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em. Chúng tôi tin tưởng rằng Chương trình quốc gia sẽ mang đến những cải thiện quan trọng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương ở Việt Nam. Cùng với Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nghề công tác xã hội, Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ hỗ trợ việc xây dựng Hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện trong những năm tới. Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ thúc đẩy hơn nữa công bằng xã hội cho trẻ em Việt Nam. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và bảo vệ tốt hơn trẻ em khỏi xâm hại, bạo lực, và bóc lột,” bà Lotta Sylwander, Trưởng Đại diện UNICEF phát biểu.

Trong những năm qua, Việt Nam đã xây dựng nhiều văn bản pháp luật và chính sách để giải quyết vấn đề xâm hại và bạo lực đối với trẻ em. Tuy nhiên, các chương trình đã thực hiện đáp ứng nhu cầu của một số nhóm trẻ em cụ thể nên hiệu quả đem lại còn chưa cao, các dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa mang tính liên tục. Với hướng tiếp cận một cách hệ thống và tổng thể của Chương trình quốc gia, Việt Nam sẽ xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện với khung pháp lý được kiện toàn, các dịch vụ được hoàn thiện và trình tự thủ tục tư pháp cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, bóc lột, bạo lực cũng như trẻ em vi phạm pháp luật được chuyên biệt hóa. Vẫn còn một số trở ngại trong việc xây dựng và phát triển một môi trường bảo vệ an toàn dành cho trẻ em như một bộ phận cán bộ cấp cơ sở, cộng tác viên, cán bộ nhà nước và cán bộ các tổ chức quần chúng chưa có nhận thức đầy đủ về các vấn đề bảo vệ trẻ em và còn thiếu các kỹ năng cần thiết để xác định và giải quyết hiệu quả vấn đề bạo lực, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em; một số địa phương phân bổ ngân sách cho bảo vệ trẻ em chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế và các yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em.

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em tập trung vào năm dự án (1) Dự án truyền thông,  giáo dục, vận động xã hội; (2) Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; (3) Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bao gồm cơ cấu hệ thống bảo vệ trẻ em, các Trung tâm công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh, Văn phòng tư vấn cấp huyện, Điểm tư vấn ở cộng đồng, trường học và thiết lập mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em ở cấp xã; (4) Dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, đặc biệt là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; và (5) Dự án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ từng bước giải quyết những vấn đề bảo vệ trẻ em phức tạp góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Bà Lê Thu Hà, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Số điện thoại: 84 4 37478459; Email: thuha1961@yahoo.com
  • Bà Sandra Bisin, Trưởng phòng Truyền thông, UNICEF; Số điện thoại: 84 4 3942 5706 máy lẻ 271; Email: sbisin@unicef.org
  • Bà Trần Phương Anh, Phòng Truyền thông, UNICEF; Số điện thoại: 84 4 3942 5706 máy lẻ 234; Email: tpanh@unicef.org

 

 

 

 

Liên kết liên quan

unite for children