Kinh doanh có trách nhiệm với trẻ em

UNICEF đang thu hút cộng đồng doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng đến trẻ em tham gia thực hiện quyền trẻ em bằng cách tăng cường bổ xung kiến thức, năng lực và cam kết tôn trọng và hỗ trợ việc thực hiện quyền trẻ em như được nêu trong các Nguyên tắc Kinh doanh

Kinh doanh tốt hơn cho trẻ em
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng