Thay đổi cuộc sống và chắp cánh tương lai cho trẻ em!

UNICEF cảm ơn tất cả các đối tác vì đã tạo nên thay đổi cho trẻ em Việt Nam trong năm 2023. Hãy cùng làm việc vì những kết quả bền vững cho mọi trẻ em.

Thay đổi cuộc sống và chắp cánh tương lai cho trẻ em!
Học sinh trường điểm Lơ Pang, tỉnh Gia Lai