Cơ hội việc làm

Vị trí dành cho người Việt Nam

 

Vị trí dành cho người Việt Nam

Cảm ơn sự quan tâm và ưng hộ của quý vị dành cho UNICEF, hiện nay chưa có vị trí tuyển dụng nào, xin quý vị quay lại sau!

UNICEF LÀ CƠ QUAN KHÔNG HÚT THUỐC

Tìm kiếm cơ hội tuyển dụng với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

 

 
unite for children