Hành động sớm vì một ASEAN An toàn, Sạch và Xanh cho mọi trẻ em

Chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp tích cực về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm

Banner quảng bá chiến dịch "Vì một ASEAN an toàn 2023"