Hệ thống bảo vệ trẻ em

UNICEF hợp tác với các đối tác để tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em của Việt Nam nhằm ứng phó với tình trạng gia tăng trẻ em bị bỏ rơi, xao nhãng, lạm dụng và khai thác cũng như tội phạm thanh thiếu niên.

Child Protection System
UN Viet Nam\shutterstock

Vấn đề

Mặc dù tốc độ kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng trong hai thập kỷ qua đã mang lại sự thịnh vượng hơn cho phần lớn đất nước, sự phát triển nhanh chóng đó cũng tạo nên áp lực mới đối với các gia đình Việt Nam. Phát triển kinh tế và đô thị hóa tốc độ nhanh đã dẫn đến gia tăng thất nghiệp, gia đình tan vỡ, phạm tội và xói mòn các giá trị truyền thống. Giữa những xu hướng mới nổi này, Việt Nam còn thiếu một hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện để ứng phó với tình trạng gia tăng trẻ em bị bỏ rơi, xao nhãng, lạm dụng và khai thác cũng như tội phạm thanh thiếu niên.

Mặc dù bảo vệ và hỗ trợ tất cả trẻ em dưới 18 tuổi khỏi bị bạo hành, lạm dụng, bóc lột và bị xao nhãng là một nhu cầu quan trọng, Việt Nam vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách và các dịch vụ theo quy định thuộc hệ thống phúc lợi và tư pháp, như tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp, chăm sóc thay thế và dịch vụ tư pháp thân thiện với trẻ em.

Viet Nam lacks a comprehensive child protection system
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Việt Nam thiếu hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện

The Solution

Để giải quyết những thách thức này, UNICEF hợp tác với chính phủ nhằm tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam thông qua việc xây dựng và sửa đổi các luật liên quan đến bảo vệ trẻ em cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Trọng tâm của hoạt động này là thúc đẩy hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em với các chương trình xử lý chuyển hướng và quy trình tố tụng thân thiện với trẻ em để bảo vệ trẻ em. Công tác xã hội đã được ưu tiên phát triển làm nền tảng cho dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp về phúc lợi, tư pháp, giáo dục và y tế. Cụ thể là chúng tôi tập trung vào việc vận động dựa trên bằng chứng và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động cải cách luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, xây dựng hoạt động phòng ngừa và phản ứng liên ngành cũng như chú trọng đến nhu cầu tăng ngân sách và chi tiêu công cho công tác bảo vệ trẻ em.

Social work has been prioritized as a cornerstone of professional child protection services
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Công tác xã hội được ưu tiên để làm nền tảng cho dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp