Hành động chống khủng hoảng khí hậu

Bảo vệ, chuẩn bị và ưu tiên mọi trẻ em vì một tương lai an toàn, bền vững và đảm bảo nguồn nước.

UNICEF
Phùng Chí Bình An, 7 tuổi, hỗ trợ gia đình dọn dẹp cây đổ sau khi cơn bão Typhoon đổ bộ vào ngày 27 tháng 9, 2022 tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
UNICEF/UN0711349/Phạm Hà Duy Linh