Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em

Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em là một chiến lược lâu dài cho sự phát triển bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai để đối phó với biến đổi khí hậu.

Child-Centred Disaster Risk Reduction
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung