Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

UNICEF nỗ lực nhằm đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật ở Việt Nam có thể tiếp cận và hưởng lợi từ giáo dục hòa nhập.

UNICEF works to ensure children and adolescents with disabilities in Viet Nam can access and benefit from inclusive education.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung