Giáo dục cho thanh thiếu niên bị thiệt thòi

Thanh niên chính là tương lai và UNICEF đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả thanh thiếu niên có cơ hội và kỹ năng cần thiết để đưa Việt Nam tiến xa hơn nữa trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng.

As the future of tomorrow, UNICEF is working to ensure all adolescents have the opportunities and skills to drive Viet Nam forward in a fast-changing global landscape.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung