Giáo dục

Mọi trẻ em đều có quyền tới trường và đi học.

Every child has the right to go to school and learn.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung