Đánh giá khoảng trống năng lực của Ban chỉ đạo trung ương và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh, và Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam qua lăng kính trẻ em.

Emergency Preparedness and Response
UNICEF Viet Nam

Giới thiệu

Năm 2017, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD) và UNICEF trong giai đoạn 2017-2021. Là bước đầu tiên xác định rủi ro thiên tại tại Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình hợp tác, Tổng cục phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với sự hỗ trợ của UNICEF thực hiện đánh giá toàn diện về năng lực của hệ thống phòng, chống thiên tai tại Việt Nam. Mục tiêu nhằm:

  • Đánh giá lỗ hổng năng lực trong hệ thống các Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai tại cấp Trung ương và cấp tỉnh, và Tổng Cục phòng, chống thiên tai.
  • Đánh giá lỗ hổng trong hệ thống quản lý rủi ro thiên tai quốc gia và tìm nguyên nhân tại sao trẻ em và những người dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai.
  • Đưa ra các khuyến nghị cho kế hoạch hành động nhằm thu hẹp lỗ hổng
Đánh giá khoảng trống năng lực của Ban chỉ đạo trung ương và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh, và Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam qua lăng kính trẻ em.