#Củng_cố_miễn_dịch

Một chiến dịch toàn cầu để tiếp cận những trẻ em đã bỏ lỡ vắc-xin.

UNICEF
At Sunibir Housing, Adabor, Dhaka, Sania is pictured at home with 8-month-old Jobayed.
UNICEF & U.S. CDC/UN0722994/Monir