COVAX: đảm bảo quyền tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vắc xin COVID-19

Vào đúng thời điểm lịch sử này, UNICEF sử dụng tất cả năng lực để đảm bảo và cung ứng vắc xin COVID-19.

COVAX: đảm bảo quyền tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vắc xin COVID-19
UNICEF