06 Tháng 11 2023

Công tác xã hội trong hệ thống tư pháp hình sự

Trên thế giới, nhân viên công tác xã hội có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp các biện pháp trợ giúp thích hợp cho mỗi người chưa thành niên có liên quan đến hệ thống tư pháp, cho dù các em là người phạm tội hay người bị hại, người làm chứng. Ở Việt Nam, mặc dù nghề công tác xã hội đã bắt đầu được hình thành trong hai thập kỷ qua, vai trò của công tác xã hội trong hệ thống tư pháp vẫn chưa được ghi nhận. Báo cáo rà soát pháp luật này cung cấp những thông tin tổng quan về các chuẩn mực quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về nghề công tác xã hội, vai trò và chức năng của nhân viên công tác xã hội liên quan đến người phạm tội, người bị hại, người làm chứng trong quá trình tố tụng hình sự, bao gồm cả người chưa thành niên. Trên cơ sở đó, báo cáo phân tích so sánh các chính sách và pháp luật có liên quan của Việt Nam, đưa ra những phát hiện và khuyến nghị về phát triển dịch vụ công tác xã hội trong hệ thống tư pháp hình sự để cung cấp thông tin cho việc tiếp tục thúc đẩy tư pháp cho người chưa thành niên và chương trình nghị sự rộng hơn về phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam.
07 Tháng 1 2015

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ đăng ký khai sinh tại Lào Cai

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho chu kỳ 2012 - 2016, Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ ĐKKS cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Lào Cai được thực hiện và hoàn thành vào tháng 5/2015. Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia tư vấn từ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), gồm ông Hoàng Văn Cương (Trưởng nhóm), ông Trần Trung Hiếu và ông Phạm Phú Minh cùng với sự hỗ trợ của bà Bế Thu Trang và bà Lê Mai Anh. Báo cáo thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, Báo cáo đã nhận được sự hợp tác của các cơ quan có liên quan thuộc các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai và Mường Khương và sáu xã, gồm: Xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà, xã Tả Phìn huyện Sa Pa, xã Sán Chải và xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã La Pán Tẩn và xã Cao Sơn huyện Mường Khương. Báo cáo thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em), Sở Tư pháp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, Báo cáo đã nhận được sự hợp tác của các cơ quan có liên quan thuộc các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Si Ma Cai và Mường Khương và sáu xã, gồm: Xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà, xã Tả Phìn huyện Sa Pa, xã Sán Chải và xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã La Pán Tẩn và xã Cao Sơn huyện Mường Khương. UNICEF Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp xây dựng báo cáo này!
01 Tháng 12 2014

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân tại Kon Tum

Nhằm tăng cường thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/7/2012, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định 673/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cụ thể là "c) Cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông...sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp đạt mức 65% vào năm 2013 và mức 80% vào năm 2015". Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh ra quyết định 635/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo quyết định số 673/QĐ-UBND, trong đó quy định, tại điểm f, điều 1 thì Sở Nội vụ "Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện và các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên lĩnh vực y tế, giáo dục."
01 Tháng 11 2014

Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

Từ những năm 2010, UNICEF cùng với các đối tác ở trung ương và các tỉnh đã thử nghiệm một số công cụ theo phương pháp tiếp cận kiểm toán xã hội như Thẻ báo cáo công dân (CRC) thí điểm ở TP HCM và tỉnh Điện Biên; Thẻ cho điểm cộng đồng (CSC) và Kiểm toán Giới thí điểm ở TP HCM và tỉnh Quảng Ngãi và Khảo sát theo dõi chi tiêu công (PETS) thí điểm ở tỉnh Trà Vinh, TPHCM và tỉnh Điện Biên. Về tổng thể, qua các đợt thử nghiệm này, phương thức kiểm toán xã hội được nhìn nhận như một cơ chế quản lý giúp xây dựng và áp dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để cơ quan chủ quản rà soát và đánh giá nhằm tìm ra giải pháp nâng cao các kết quả xã hội của một tổ chức, một kế hoạch hay một chính sách. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang nỗ lực đổi mới công tác quản trị nhà nước, Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên đánh dấu một mốc quan trọng của việc đổi mới công tác lập kế hoạch của tỉnh khi tăng sự chủ động của toàn tỉnh trong lập kế hoạch, quy định rõ về trình tự và trách nhiệm lập, phê duyệt và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt trong Quyết định này đã bước đầu đặt vấn đề về việc sử dụng các “công cụ kiểm toán xã hội như một nguồn thông tin quan trọng bổ sung cho kết quả đánh giá”.
22 Tháng 6 2014

Rà soát tiến độ việc thực hiện kế hoạch quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg, bắt đầu quá trình hình thành công tác xã hội chuyên nghiệp trong phạm vi hệ thống phúc lợi xã hội của chính phủ. Dựa trên Quyết định này, Bộ LĐTBXH đã xây dựng Đề án Quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội trong đó xác định những mục tiêu từ năm 2010 đến năm 2020, bao gồm cả mục tiêu xây dựng một hệ thống cung cấp những dịch vụ công tác xã hội ở cấp tỉnh, huyện và xã.  Báo cáo này cung cấp những phát hiện về rà soát tiến độ thực hiện Đề án 32 trong giai đoạn 2010-2013 và tập trung vào phân tích các bước tiến hành trong quá trình phát triển dịch vụ công tác xã hội cũng như những thành tựu đã đạt được và những thách thức trong giai đoạn đầu tiên thực hiện. Rà soát đã được tiến hành ở cấp quốc gia và từ ba tỉnh đại diện cho ba miền khác nhau: Quảng Ninh, Thanh Hóa và Đồng Tháp, tập trung vào đánh giá phát triển các trung tâm CTXH. Bên cạnh việc đánh giá tình hình phát triển dịch vụ ở cấp tỉnh, đoàn đánh giá cũng đến thăm một huyện và một xã tại mỗi tỉnh. Ở tại mỗi tỉnh, đoàn đã gặp gỡ tất cả những bên có liên quan. Bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi Đề án này, trong khi đó các  Sở LĐTBXH, Y tế, Giáo dục  và đào tạo, Văn hóa, Tư pháp, Công an, cũng như những tổ chức khác cũng tham gia vào công tác thực hiện này. Một số tổ chức xã hội dân sự có liên quan cũng tham gia vào các cuộc phỏng vấn trong đợt rà soát này. Do vậy đoàn nghiên cứu đã thu được một bức tranh khá toàn diện về tình hình thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội. Báo cáo này trình bày kết quả và phân tích những thông tin thu thập được về tình hình phát triển nghề CTXH và kết luận bằng những kiến nghị cho việc thực thi Đề án Quốc gia ở bước tiếp theo.