11 Tháng 6 2019

Bảo vệ an toàn cho trẻ trước nạn xâm hại tình dục trẻ em

Làm thế nào để bảo vệ an toàn cho trẻ?, Những thành tựu và hạn chế của Việt Nam, Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường luật pháp quốc gia nhằm đối phó với tình trạng bạo lực đối với người chưa thành niên. Luật Trẻ em 2016, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) và Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã có nhiều quy định quan trọng mới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục cũng như…, Đề xuất của UNICEF để bảo vệ an toàn cho trẻ, Tài liệu này sẽ phân tích những lỗ hổng chính trong Bộ luật Hình sự và kèm theo khuyến nghị về những biện pháp ngắn hạn và dài hạn để khắc phục những khiếm khuyết này. UNICEF cũng khuyến nghị việc rà soát và sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự trong thời gian tới để tăng cường bảo vệ người chưa thành niên. Tuy nhiên, tài liệu này sẽ chỉ tập trung đề…, Child Sexual Abuse Reforms 1 CHILD SEXUAL ABUSE RECOMMENDED REFORMS Introduction Child sexual abuse and exploitation are issues of growing concern in Viet Nam. Effectively combatting this serious form of violence against children requires: Clearly defined penal provisions prohibiting all forms of child sexual abuse and sexual exploitation; Child-…