10 Tháng 12 2019

Nghĩa vụ và hành động về quyền trẻ em và kinh doanh

Khối doanh nghiệp đang ngày càng tác động nhiều hơn đến việc thực hiện quyền trẻ em. Khi các doanh nghiệp nhận thức được vai trò quan trọng của họ trong việc thực hiện quyền trẻ em thì sẽ có tiềm năng lớn tạo ra các ảnh hưởng tích cực, cũng như tránh được các tác động tiêu cực tiềm ẩn. Trẻ em là lực lượng lao động trong tương lai, là những người tiêu dùng hiện tại và là đối tượng mục tiêu của tiếp thị kinh doanh. Khối doanh nghiệp cần quan tâm đến trẻ em và thúc đẩy quyền của trẻ em, và các quốc gia cần tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện điều này, đồng thời bảo vệ quyền trẻ em chống lại những vi phạm tiềm ẩn và trừng phạt các hành vi vi phạm. Chúng ta đã thấy sự tiến bộ ở cấp quốc gia và quốc tế; tầm quan trọng của vấn đề này không chỉ được Nhà nước và các chủ thể khác mà còn được chính các doanh nghiệp ghi nhận. Điều này đã chuyển thành các hành động và sáng kiến cụ thể. Để hướng dẫn cụ thể cho các quốc gia thành viên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em về việc áp dụng Công ước này và các Nghị định thư bổ sung cho công ước trong bối cảnh vận hành kinh doanh, Ủy ban về Quyền Trẻ em đã xây dựng Bình luận chung số 16. Việc UNICEF và ICJ cùng xây dựng hướng dẫn thực hiện Bình luận chung số 16 đặc biệt kịp thời và hữu ích. Ủy ban cám ơn cả hai tổ chức đã nhiệt tình đóng góp chuyên môn, và cũng chúc mừng hai tổ chức về những kết quả đạt được. Hướng dẫn này sẽ rất hữu ích không chỉ cho các quốc gia và doanh nghiệp kinh doanh, mà còn hữu ích với Ủy ban khi xem xét báo cáo của các quốc gia thành viên và khi đưa ra các khuyến nghị của mình. Trong quá trình thực hiện Bình luận chung số 16, hướng dẫn này đưa ra các ví dụ rất phù hợp về luật, chính sách và các biện pháp do các quốc gia áp dụng có thể khuyến khích và hướng dẫn các quốc gia khác trong nỗ lực bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em trong bối cảnh vận hành kinh doanh. Hy vọng hướng dẫn này cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào nhiệm vụ này. Kirsten Sandberg  Chu tịch, Ủy ban về Quyền Trẻ em