04 Tháng 9 2014

Giám sát thực trạng trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam

Cuộc điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) thuộc Chương trình điều tra MICS toàn cầu, do Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thực hiện vào năm 2013-2014. UNICEF hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính cho cuộc điều tra này. Chương trình MICS toàn cầu được UNICEF phát triển từ những năm 1990 để thu thập dữ liệu điều tra hộ gia đình trên phạm vi quốc tế, với nhiều chỉ tiêu nhằm đánh giá thực trạng trẻ em và phụ nữ. MICS cung cấp các số liệu có căn cứ thống kê, là cơ sở để xây dựng chính sách và chương trình dựa trên các bằng chứng, theo dõi tiến trình thực hiện các mục tiêu quốc gia và cam kết quốc tế. Mục đích chính của MICS Việt Nam 2014 nhằm: Cung cấp các thông tin cập nhật nhằm đánh giá thực trạng trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam; Đưa ra các dữ liệu phục vụ việc đánh giá những tiến bộ đã đạt được trong các lĩnh vực khác nhau và để tập trung thêm nỗ lực vào những lĩnh vực cần quan tâm nhiều hơn; Cung cấp các dữ liệu cần thiết để theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu đề ra trong Tuyên ngôn Thiên niên kỷ và các mục tiêu quốc tế khác, cũng như mục tiêu trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2012-2020, Mục tiêu Thiên niên kỷ, Một thế giới phù hợp với trẻ em, Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, cũng như làm cơ sở cho những hành động trong tương lai; Thu thập các dữ liệu phân tổ nhằm xác định sự khác biệt, cho phép lập kế hoạch và chính sách dựa trên các bằng chứng nhằm mục tiêu phát triển xã hội toàn diện đối với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất;