Chương trình tăng cường quyền được bảo vệ của trẻ em

Quyền được bảo vệ của trẻ em được tăng cường thông qua việc đảm bảo môi trường gia đình thân thiện, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ khỏi bị bạo hành, lạm dụng và bóc lột.

Trẻ em cần được đáp ứng đầy đủ những quyền cơ bản của mình
UN Viet Nam\shutterstock
Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em