Chăm sóc thay thế cho trẻ em

UNICEF hợp tác với nhiều đối tác khác nhau tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế cho trẻ em không hoặc có nguy cơ mất sự chăm sóc của cha mẹ.

alternative care for children
UNICEF Viet Nam\Dominic Blewett