Chúng tôi làm gì

Cùng tìm hiểu UNICEF hoạt động như thế nào để bảo vệ quyền trẻ em, mỗi ngày, trên khắp Việt Nam.

what we do
UN Viet Nam\shutterstock
UNICEF has a universal mandate to promote and protect the rights of all children, everywhere – especially those hardest to serve and most at risk.