Cách UNICEF hoạt động để bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

UNICEF kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội nhằm hỗ trợ bảo vệ trẻ em trước những vấn đề như: biến đổi khí hậu, các vấn đề bạo lực, giáo dục, sinh tồn và phát triển của trẻ em Việt Nam.

what we do