Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em

UNICEF bảo vệ quyền trẻ em với Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em

Công ước LHQ về Quyền trẻ em
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng