Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em

UNICEF bảo vệ quyền trẻ em với Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em

Công ước LHQ về Quyền trẻ em
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em là gì?

Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, hoặc UNCRC, là cơ sở của tất cả các công việc của UNICEF. Đây là tuyên bố đầy đủ nhất về quyền trẻ em từng được sản xuất và là hiệp ước quốc tế về quyền con người được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử.

Điều gì làm Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em trở nên đặc biệt?

Công ước có 54 điều khoản bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống của trẻ và đặt ra các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà tất cả trẻ em ở khắp mọi nơi đều được hưởng. Nó cũng giải thích cách người lớn và chính phủ phải làm việc cùng nhau để đảm bảo tất cả trẻ em đều có thể được hưởng tất cả các quyền của mình.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền, bất kể dân tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, khả năng hay bất kỳ tình trạng nào khác.

Công ước phải được nhìn nhận một cách tổng thể: tất cả các quyền đều liên kết với nhau và không có quyền nào là quan trọng hơn quyền khác. Quyền được nghỉ ngơi và vui chơi (Điều 31) và quyền tự do ngôn luận (Điều 13) có tầm quan trọng như quyền được an toàn khỏi bạo hành (Điều 19) và quyền được giáo dục (Điều 28).

Chúng tôi là tổ chức duy nhất làm việc vì trẻ em được Công ước công nhận.

UNCRC cũng là hiệp ước nhân quyền được phê chuẩn rộng rãi nhất trên thế giới - thậm chí nó được các tổ chức phi chính phủ chấp nhận, như Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA), một phong trào nổi dậy ở Nam Sudan. Tất cả các quốc gia thành viên LHQ ngoại trừ Hoa Kỳ đã phê chuẩn Công ước. Công ước có hiệu lực tại Việt Nam vào ngày 20 tháng 12 năm 1990.

CRC 30 năm qua
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Bạn có thể đọc toàn bộ công ước hoặc bản tóm tắt để tìm hiểu thêm về các quyền được nêu trong công ước như thế nào.

Có bốn điều trong công ước được coi là đặc biệt. Những điều này được coi là những "Nguyên tắc chung" và những điều này giúp diễn giải tất cả các điều khác và đóng vai trò cơ bản trong việc hiện thực hiện tất cả các quyền trong Công ước dành cho tất cả trẻ em. Những điều đó là:

 1. Không phân biệt đối xử (Điều 2)
 2. Lợi ích tốt nhất của trẻ (Điều 3)
 3. Quyền tồn tại và phát triển cuộc sống (Điều 6)
 4. Quyền được lắng nghe (Điều 12)

Công ước cũng có một số thỏa thuận để thêm vào các quyền đặc biệt hơn nữa cho trẻ em không bắt buộc đối với các quốc gia - các thỏa thoận này được gọi là “Các nghị định không bắt buộc” bao gồm:

 1. Nghị định thư không bắt buộc về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang [lưu ý đường link dẫn đến trang có nội dung Tiếng Anh]
  Điều này đòi hỏi các chính phủ tăng tuổi tối thiểu để trẻ em có thể tham gia lực lượng vũ trang từ 15 năm và để đảm bảo rằng các thành viên của lực lượng vũ trang dưới 18 tuổi không tham gia trực tiếp vào xung đột vũ trang.
 2. Nghị định thư không bắt buộc về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và nội dung khiêu dâm trẻ em [lưu ý đường link dẫn đến trang có nội dung Tiếng Anh]
  Điều này cung cấp các yêu cầu chi tiết cho các chính phủ chấm dứt việc lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em. Nó cũng bảo vệ trẻ em khỏi bị buôn bán vì mục đích phi tình dục, chẳng hạn như các hình thức lao động cưỡng bức khác, nhận con nuôi bất hợp pháp và hiến tặng nội tạng.
 3. Nghị định thư không bắt buộc về thủ tục khiếu nại vi phạm quyền trẻ em [lưu ý đường link dẫn đến trang có nội dung Tiếng Anh]
  Điều này cho phép trẻ em gửi khiếu nại đến Liên Hợp Quốc khi quyền của các em bị vi phạm và hệ thống pháp luật của quốc gia của các em không thể đưa ra giải pháp.