Ứng dụng năng lượng tái tạo & tiết kiệm năng lượng trong cấp nước nông thôn ở Việt Nam

Báo cáo Đánh giá

Điểm nổi bật

Đánh giá Ứng dụng Năng lượng tái tạo (NLTT) và tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong lĩnh vực cấp nước nông thôn được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2023, là một phần trong chương trình hợp tác 5 năm giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UNICEF nhằm tìm hiểu ứng dụng NLTT và sử dụng năng lượng hiệu quả cho cấp nước nông thôn ở Việt Nam. Trọng tâm của Nghiên cứu này là đánh giá hiện trạng và tiềm năng ứng dụng và tiết kiệm năng lượng  cho các công trình cấp nước nông thôn (CTCNNT) nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và giảm thiểu chi phí sản xuất nước sạch ở nông thôn. Những phát hiện này cũng là cơ sở để phát triển các hướng dẫn ứng dụng NLTT và TKNL cho các CTCNNT”.

Báo cáo đánh giá ứng dụng năng lượng tái tạo & tiết kiệm năng lượng trong cấp nước nông thôn ở Việt Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt