Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam

Đánh giá tiến độ và ước tính các nỗ lực cần thiết – tốc độ giảm bình quân hàng năm trên các lĩnh vực xã hội

Achieving sustainable development goals in Viet Nam: Assessing progress and estimating required efforts - an average annual rate of reduction (AARR) analysis across social sectors UNICEF Viet Nam
Colorista

Điểm nổi bật

Với dân số 97,6 triệu người vào năm 2020 (Tổng cục Thống kê, 2021), trong 30 năm qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến tích cực trong tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc tăng mức độ bao phủ của các dịch vụ xã hội nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm mạnh từ 21% năm 2010 xuống còn 5% năm 2020 (Ngân hàng Thế giới, 2022) nhờ thực hiện những chính sách xoá đói giảm nghèo đồng bộ. Tuy nhiên, có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng, các dân tộc, giữa khu vực nông thôn và thành thị. Việt Nam vẫn cần tiếp tục nỗ lực để đảm bảo kịp thời đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của quốc gia vào năm 2030. Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ nghèo liên tục giảm, đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020 đã làm chậm lại công cuộc giảm nghèo và gia tăng bất bình đẳng trên cả phương diện kinh tế và phi kinh tế, với những tác động bất lợi đối với quyền của trẻ em và ảnh hưởng đến tiến độ đạt được các mục tiêu SDG liên quan đến trẻ em.

Với nhiệm vụ vận động thực hiện quyền lợi trẻ em, UNICEF Việt Nam đã và đang thực hiện hỗ trợ kỹ thuật để giám sát tình trạng nghèo ở trẻ em và các chỉ tiêu xã hội thông qua xây dựng bằng chứng và hỗ trợ thực hiện các cuộc điều tra quốc gia. Điều tra Các mục tiêu Phát triển Bền vững về Trẻ em và Phụ nữ Việt Nam (SDG về trẻ em và phụ nữ) do Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện trong giai đoạn 2020-2021 trong khuôn khổ chương trình Điều tra các chỉ tiêu về trẻ em và phụ nữ (MICS). UNICEF và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho cuộc điều tra. Báo cáo Điều tra SDG về trẻ em và phụ nữ được phát hành chính thức vào tháng 12 năm 2021. 

Điều tra Các mục tiêu Phát triển Bền vững về Trẻ em và Phụ nữ 2020-2021 bao gồm dữ liệu về 169 chỉ tiêu, trong đó 35 chỉ tiêu SDG Việt Nam, và là nguồn dữ liệu quan trọng theo dõi tiến độ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu SDG và các mục tiêu quốc gia trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Kết quả của cuộc điều tra sẽ giúp Việt Nam theo dõi và thực hiện tốt hơn cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” vì tất cả các chỉ tiêu có thể được phân tách theo nhóm mức sống, giới tính, độ tuổi, dân tộc, tình trạng di cư, khuyết tật, và vị trí địa lý hoặc các đặc điểm khác.

Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải tài liệu